โรงเรียนบ้านคลองกรูด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

 สถิติวันนี้ 27 คน
 สถิติเมื่อวาน 6 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
602 คน
17464 คน
44194 คน
เริ่มเมื่อ 2011-08-06

http://www.kk-school.tht.in/

 

วิสัยทัศน์ "โรงเรียนบ้านคลองกรูด เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน  สืบสานความเป็นไทย  ใฝ่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงสุขภาพ"

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บเพื่อครูไทย การศึกษาไทย

สหวิชา ดอท คอม

 

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านคลองกรูด

ได้นำนักเรียนเข้าร่วม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ในระหว่าง

วันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

เข้าร่วมวันวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

๘ สิงหาคม "วันอาเซียน"

โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน

ดังนี้ -ให้นักเรียนแต่ระดับชั้นร้องเพลงอาเซียนร่วมใจ

-ตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

-ให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับการแต่งกายและดอกไม้ของแต่ละชาติ ติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายแผนและนโยบาย

ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้อบรมผู้ที่รับผิดชอบ

การทำข้อมูล e-MES ของโรงเรียน ให้กับโรงเรียนใน

อำเภอกาญจนดิษฐ์  ที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี


ประชุมปฎิบัติการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.สฎ.๑

ได้จัดประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาคบังคับ

พ.ศ.๒๕๕๗ และแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานการศึกษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โดยมีครูที่ทำหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียน

ในอำเภอกาญจนดิษฐ์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้  ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม

นายอุดม  ทิพย์มณี  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  เป็นประธาน

 


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสุทธิพงษ์  ทองสร้าง ศน.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

โดย มี ผอ.ประพันธ์  โชติช่วง  ให้การต้อนรับ

 ได้มาติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองกรูด

 และสังเกตการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ คือ น.ส.อรอนงค์ ถิ่นเทพา

ให้คำแนะนำคุณครูสุจารี แถมเงิน

สังเกตการสอนของคุณครู อรอนงค์  ถิ่นเทพา  ป.๓

 


 
ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำวิเคราะห์ข้อมูล

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมปฏิบัติการ

จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลคุรุสภา

และจัดทำข้อมูลถอดประสบการณ์งานสอนดีเด่นของครูดีในดวงใจ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ประธานคณะทำงาน

นายชวลิต  โพธิ์นคร               ผอ.สพค.

กลุ่มที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลผู้เสนอรับรางวัลคุรุสภา

๑.นางสุวิมล  พุกปะยูร          ข้าราชการบำนาญ

๒.นางธนิดา  ตะรุสระดำรง        ข้าราชการบำนาญ

๓.นางสาวละเอียด  สดคมขำ     ข้าราชการบำนาญ

๔.นางเรณู  บัญชา    ข้าราชการบำนาญ

๕.นางเรณู  มาย้าย   ครู ร.ร.บ้านโพนพิทยา  สพม.๓๙

กลุ่มที่ ๒ จัดทำข้อมูลถอดประสบการณ์งานสอนเด่นของครูดีในดวงใจ

๑.นางชัดเจน  ไทยแท้   ข้าราชการบำนาญ

๒.นายประพันธ์  โชติช่วง   ผอ.ร.ร.บ้านคลองกรูด  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

๓.นายขวัญชัย  ชูช่อเกตุ   ผอ. ร.ร.บ้านบ่อน้ำร้อน  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มที่ ๓ งานวิจัยติดตามการพัฒนา

๑.นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๒.นายวีระ  ทวีสุข   รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี  เขต ๑

๓.นายกัมปนาท  วัชรธนาคม  ผอ.ร.ร.ชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๔.นายอภิชาติ  เลนะนันท์  ผอ.ร.ร.วัดเจริญสุขาราม  สพป.สมุทรสงคราม

๕.นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น  ผอ.ร.ร.วัดกลางบางแก้ว  สพป.นครปฐม เขต ๒

๖.นางสาววรรณชนก  รอดหยู่  ผอ.ร.ร.วัดกองแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๗.นางจารุวรรณ  แก่นทรัพย์  ข้าราชการบำนาญ

๘.นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า  ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

๙.นางสรัญญา  แสงชัย  ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต ๓

กลุ่มที่ ๔ จัดทำหนังสือตามรอยเกียรติยศ

๑.นายชัยสิทธิ์  หล้าธรรม  ผอ.ร.ร.บ้านผือ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒

๒.นายพินิจ  สุขะสันติ์  นักวิชาการศิลป์ชำนาญการพิเศษ สวก.

๓.นางสถิรา  ปัญจมาลา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สอ.

๔.นางสาวเพียงแข  เติมภิญโญ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สอ.

๕.นางสำเนียง  วิลามาศ  ครู ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์ฯ สพป.นนทบุรี เขต ๒

กลุ่มที่ ๕ ฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุม

๑.นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพค.

๒.น.ส.อรวรรณ  โอวรารินทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพค.

๓.น.ส.วีรนุช  วิฑูรานนท์  นักทรัพยากรชำนาญการ สพค.

๔.นางกษมา  จันทร์ศรี  นักวิชาการชำนาญการ สตผ.

๕.น.ส.กริษฐา  เจริญเลิศ  นักวิชาการปฏิบัติการ สตผ.

๖.น.ส.สาวิตรี  แสนสี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต ๔


ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้แผนปฏิบัติเป็นเครื่องมือ

วันที่ ๓๐ มิ.ย - ๑ ก.ค. ๕๗  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือและมอบนโยบาย ในการบริหารสถานศึกษา

 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  อ.เมื่องฯ  จ.สุราษฎร์ธานี

 


 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลผลงานของ "สพฐ.ดีเด่น"

สพค. ได้จัดประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลผลงานของ "สพฐ.ดีเด่น"

จัดทำต้นฉบับหนังสือ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" และจัดทำเอกสารถอดประสบการณ์การสอนดี

"ครูดีในดวงใจ" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน 

นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์  ที่ปรึกษา สพฐ.

ประธานคณะทำงาน

นายชวลิต  โพธิ์นคร  ผอ.สพค.

กลุ่มที่ ๑ จัดทำ/วิเคราะห์ข้อมูล "สพฐ.ดีเด่น" ประกอบด้วย

๑.นางสุกัญญา  งามบรรจง  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. (ด้านพัฒนาสื่อและการเรียนรู้)

๒.น.ส.วิภาพร  นิธิปรีชานนท์    ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. (ด้านวิจัยทางการศึกษา)

๓.นายกฤษฎี  ศรีบรรพต  รอง ผอ.สพค.

๔.นายเพช็รสมร  อุทุมทอง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพค.

๕.นางปราณิศา  กลิ่นประสม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม

๖.น.ส.อรวรรณ  คำมาก  นักวิเคราะห์นโยบายฯ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

๗.นางเรณู  มาย้าย  ครู รร.บ้านโพนพิทยา สพม.๓๙ (พิษณุโลก)

๘.นางละเอียด  สดคมขำ  ข้าราชการบำนาญ

๙.นางธนิดา  ตะรุสะดำรง  ข้าราชการบำนาญ

กลุ่มที่ ๒ จัดทำต้นฉบับหนังสือ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"

๑.นายพินิจ  สุขะสันติ์  นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ สวก.

๒.นางมณฑา  จำปาเหลือง  ผศ.คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี

๓.นายนิอิสเฮาะ  นิเงาะ  ผอ.รร.บ้านเจาะกือแย  สพป.ปัตตานี เขต ๓

๔.นายสุเนตร  ทองคำ  ผอ.รร.ยางอุ้มวิทยาคาร  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

๕.นายเฉลิมพล  หล้าเพ็ง  ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง  สพป.เชียงราย เขต ๓

๖.นางสำเนียง  วิลามาศ  ครู รร.ชลประทานสงเคราะห์  สพป.นนทบุรี เขต ๒

๗.นายไพรัช  นวลขำ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สพป.ราชบุรี เขต ๑

กลุ่มที่ ๓ คณะจัดทำเอกสารถอดประสบการณ์การสอนดี "ครูดีในดวงใจ"

๑.นางชัดเจน  ไทยแท้  ข้าราชการบำนาญ

๒.นางจารุวรรณ  แก่นทรัพย์  ข้าราชการบำนาญ

๓.น.ส.วรรณชนก  รอดหยู่  ผอ.รร.วัดกองแก้ว  สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๔.นายชัยสิทธิ์  หล้าธรรม   ผอ.รร.บ้านผือ  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒

๕.น.ส.อมรทิพย์  เจริญผล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต ๓

๖.นางธัญพร  ภุมรินทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สพป.พิษณุโลก เขต ๒

๗.นางสรัญญา  แสงชัย   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    สพป.พิษณุโลก เขต ๒

๘.น.ส.พิสมร  วัยวุฒิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพม.เขต ๓๙

๙.นายประพันธ์  โชติช่วง  ผอ.รร.บ้านคลองกรูด  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

๑๐.นายขวัญชัย  ชูช่อเกตุ  ผอ.รร.บ้านบ่อน้ำร้อน  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มที่ ๔ ฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุม

๑.นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สพค.

๒.น.ส.อรวรรณ  โอวรารินทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สพค.

๓.น.ส.วีรนุช  วิฑูรานนท์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สพค.

๔.นางกษมา  จันทร์ศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สตผ.

๕.น.ส.กริษฐา  เจริญเลิศ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สตผ.

๖.น.ส.สาวิตรี  แสนสี  นักทรัพยากรบุคคลปิบัติการ  สพป.ขอนแก่น เขต ๔

 

นายกฤษฎี  ศรีบรรพต  รอง ผอ.สพค.

นางชัดเจน  ไทยแท้  ข้าราชการบำนาญ

คณะทำงาน กลุ่มที่ ๓  คณะจัดทำเอกสารถอดประสบการณ์การสอนดี "ครูดีในดวงใจ"

 

 

 


เรียนนอกห้องเรียน

 

อ่านหนังสือกับคุณครูก่อนเลิกเรียน

 


๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้จ่ายเงิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยจ่ายผ่านผู้ปกครองนักเรียน

 

 


รายงานผลการทดสอบ O-NET ปี 56 

ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

 

ผลการสอบทดสอบ O-Net รายบุคคล

 

 

 


เบรก สมศ.ใช้โอเน็ตประเมินครู ชี้ไม่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง และไม่เป็นธรรมต่อครูรร.เล็ก

วันนี้ (10 มี.ค.)รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)

ในฐานะประธานที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 สถาบัน

 กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) จะนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

 หรือ โอเน็ต มาใช้ประเมินคุณภาพครูผู้สอน ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ว่า

 ตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะคะแนนโอเน็ตไม่ได้สะท้อนกระบวนการเรียนการสอนของครู

และคุณภาพของโรงเรียนที่แท้จริง อีกทั้งกระบวนการสอบโอเน็ตก็ค่อนข้างมีปัญหา ดังนั้น

สมศ.ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจนำโอเน็ตมาใช้ประเมิน ไม่ใช่คิดไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ข้อมูลพื้นฐานจริงๆ


'การประเมินคุณภาพครู สมศ.ต้องลงไปดูที่กระบวนการเรียนการสอนของครูจริงๆ ถ้าเอาผลโอเน็ตมาดูเมื่อไหร่

 โรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งครูไม่ได้ทำงานอะไรมากมาย แต่เด็กมีความพร้อม มีการไปติวก่อนสอบ เด็กก็ได้คะแนนดี

ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็ก ครูต้องทุ่มเททำงานต่างๆหนักมาก จึงไม่ยุติธรรมกับครูกลุ่มนี้ สมศ.ควรต้องทำความเข้าใจกับปัญหาการศึกษาเสียใหม่

 โดยต้องคิดวิธีการประเมินที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา ไม่ใช่คิดวิธีประเมินที่จะใช้ตัดสินการศึกษา' รศ.ดร.ประวิต กล่าวและว่า

การดูคุณภาพของครูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนั้น ส่วนตัวมองว่าผิวเผินเกินไป

 เพราะเด็กจะเก่งไม่ได้อยู่ที่ครูอย่างเดียว ต้องอยู่ที่ระบบอื่นๆ ด้วย อาทิ การสนับสนุน

 การบริหารจัดการ งบประมาณที่ช่วยเหลือโรงเรียน และสัดส่วนครูต่อนักเรียน เป็นต้นที่มา เดลินิวส์ วันจันทร์ 10 มีนาคม 2557


 

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยังมีพื้นที่ที่ห่างไกลเทคโนโลยีและโอกาสทางการศึกษา

ดังนั้น การแก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาไทยถือเป็นสิ่งสำคัญ

นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

 และประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เล่าว่า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู

และปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาตรงจุดนี้อย่างมาก

เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539

ทรงแก้ปัญหาการขาดแคลนครู โดยพระราชทานทุนประเดิม 50 ล้านบาท ตามที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น และทรงพระกรุณาพระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี

ให้เป็นตราของมูลนิธิฯ จนถึงปัจจุบันรวม 17 ปีแล้ว

นายขวัญแก้ว เล่าว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ "ครูตู้"

โดยถ่ายทอดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 12 ช่อง 12 ชั้น

 โดยครูคนเดียวกันถ่ายทอดโดยตรงจากโรงเรียนวังไกลกังวลเพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่าง ๆ ที่ขาดแคลนครู

โดยเฉพาะครูประจำวิชา สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ยังมีการออกอากาศช่องการอาชีพ ช่องอุดมศึกษา และรายการนานาชาติอีกอย่างละ 1 ช่อง รวม 15 ช่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

 ผ่านจาน KU Band หรือสมาชิก ทรูวิชั่นส์ และเมื่อเทคโนโล ยีมีการพัฒนา ปัจจุบันสามารถชมการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ http://www.dlf.ac.th/

ในระบบอีเลิร์นนิ่งอีกทั้งยังสามารถรับชมรายการสด และรายการย้อนหลัง ผ่านอุปกรณ์พกพาทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอสเพียงดาวน์โหลด App

 ใน Play store และ App Store ทั้งนี้ มูลนิธิฯ

 ได้มอบชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 35,215 โรงเรียน

 อีกทั้งยังมีโรงเรียนเอกชนติดต่อขอรับชุดอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า "ครูตู้" ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก

สำหรับความสำเร็จที่ผ่านมา เป็นที่น่าพอใจมาก มีสถิติสูงขึ้นทุกปี ยกตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่งมีนักเรียนประมาณ 3,000 คน

 ศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ประมาณ 100 คน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้ 98 คน

นายพันธ์ศักดิ์ สุเมธจรัส ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงข่าย สำนักปฏิบัติการ ทีโอที เล่าว่า

นอกจากจะถวายเงินในโครงการแล้ว ยังสนับสนุนหมายเลขโทรศัพท์ฟรี

 และโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และสถานที่ตั้งสำนักงานโครงการโรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต

 และห้องปฏิบัติการโครงการ DLF อีเลิร์นนิ่ง เฉลิมพระเกียรติด้วย

"ปัจจุบัน ผู้บริหาร ทีโอที มองเห็นถึงความสำคัญ จึงเพิ่มความเร็วของช่องทางสื่อสาร

 เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารที่ต้องเผยแพร่การออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จึงได้เพิ่มความเร็วเป็น 1,000 เมกะบิต

 และค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมเฉลี่ย 30 ล้านบาทต่อปี" นายพันธ์ศักดิ์ กล่าว

นางสาวจินตนา วรรณยง ตัวอย่างนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรุ่นแรก เล่าว่า

 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตนจึงได้มีโอกาสมาถึงจุดนี้ จากลูกชาวนาธรรมดาคนหนึ่ง มูลนิธิฯ

 ได้สนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาจนจบปริญญาโท และการอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยโอเรกอน ยืนยันว่าจะทำงานที่มูลนิธิฯ

ต่อไป เมื่อการศึกษาเปิดกว้าง สิ่งที่จะทำให้เห็นผลได้คือ ตัวผู้รับเอง ว่าจะกอบโกยโอกาสนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด.

ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 มี.ค. 2557


ภาวะผู้นำ

๑๗  มกราคม ๒๕๕๗ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองกรูด เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาภาวะผู้นำ

 


  ทัศนศึกษาเขื่อนรัชชประภาเนื่องในวันเด็ก

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ อบต.ทุ่งรัง และโรงเรียนที่อยู่ในตำบลทุ่งรัง

ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนนิมิต โรงเรียนบ้านวังหวาย และโรงเรียนบ้านคลองกรูด

ทัศนศึกษาเขื่อนรัชชประภา และ น้ำพุร้อน บ้านท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน


เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรังให้ความรู้การดูแลสุขภาพ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ นักวิชาการจาก รพ.สต.ทุ่งรัง ให้ความรู้แก่นักเรียน

เพื่อตรวจสุขภาพของตัวเอง และเจ้าหน้าที่ ได้ ฉีดวัคซีนป้องกัน คอตีบ และบาดทะยัก

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ป.๑

 

 


 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยีการยาง

ได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทำโครงการเพื่อชุมชน จำนวน ๕ คน

ได้แก่ นางสาวเฉลิม  แสงทอง  นางสาววิจิตรา  บัวอ่อน นางสาวชุตินันท์  เชาว์กุล

นางสาวศุภลักษณ์  กองแก้ว  นางสาวสุนิตศา  จันทร์แก้ว


พิธีมอบประกาศนียบัตร

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ สถานีตำรวจภูธรขุนทะเล ได้มอบประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนบ้านควนยูง

ให้กับนักเรียน จำนวน ๕ โรง ที่ คุณครู D.A.R.E.ได้สอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนยูง โรงเรียนบ้านซอย ๑๐ โรงเรียนบ้านควนนิมิต โรงเรียนบ้านวังหวาย

และโรงเรียนบ้านคลองกรูด   จำนวนนักเรียน ทั้งหมด ๖๑ คน

โดย พ.ต.ท.อธิวัฒน์  ไชยศรีสุทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.ขุนทะเล ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

ได้ดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับ เขต

เพื่อเข้าร่วมระดับภาคที่จังหวัดพัทลุง

โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

และผลการแข่งขัน ดังนี้  หนึ่งเหรียญทอง  สองเหรียญเงิน  สองเหรียญทองแดง

เหรียญทองจาก การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.๔-๖

เด็กชายณัฐดนัย  โกละกะ กับ เด็กหญิงวลัยรัตน์ เรืองเดช

เหรียญเงิน จาก การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๔-๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขสนิท

เหรียญเงิน จาก การวาดภาพระบายสี ป.๔-๖

เด็กหญิงอมรรัตน์  หิรัญเรือง

เหรียญทองแดง จาก การประกวดมารยาทไทย ป.๑-๓

เด็กชายจักรพงค์ แย้มพัฒน์ กับ เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงสุวรรณ

เหรียญทองแดง จากการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.๔-๖

เด็กชายปิยะ ประจง กับ เด็กชายเดชา เผือกผ่อง

 


ครม.ไฟเขียวปรับค่าจ้างลูกจ้างสพฐ.เป็นเดือนละ 1.5 หมื่นบาท นักการภารโรงได้ด้วย


ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการให้ปรับอัตรา

 ค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอื่น ๆ ที่ได้รับค่าจ้างรายวันหรือรายเดือน

 ในลักษณะจ้างเหมา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ

ทั้งนี้ กำหนดให้ดังนี้ 1.ผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มขึ้น รวมเป็นค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

(รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ 15,750 บาท) จากเดิม ได้รับ 9,140 บาท

2. ผู้มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มขึ้น รวมเป็นค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

(รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท) จากเดิม วุฒิอนุปริญญา

ได้รับ 6,410 บาท และ ปวช. ม.3 และ ม.6. ได้รับ 5,700 บาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค 55 - 30 ก.ย 56

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ มี 65,172 คน ต้องใช้งบประมาณ 3,300.82 ล้านบาท ในจำนวนนี้

 มีบุคลากรที่ต้องลงไปปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายสร้างสันติสุขภาคใต้ของรัฐบาล จำนวน 2,040 อัตรา

 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำ 15,000 บาท ต่ำกว่าปริญญาตรี ขั้นต่ำ 9,000 บาท ของรัฐบาล

นอกจากนี้ ขอให้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่ได้รับค่าจ้าง ในลักษณะจ้างเหมา

 พิจารณาความจำเป็นหากต้องปรับค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

 เสนอความต้องการผ่านคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ค.ร.ม ต่อไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 08 ตุลาคม 2556


มอบสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมาชิกกลุ่มอาสา สานฝันปันสื่อ ได้ทำการสำรวจความต้องสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ

และได้มอบให้โรงเรียนบ้านคลองกรูดเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

โดย ผอ.ประพันธ์ โชติช่วง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

รายชื่อสมาชิกกลุ่มอาสา สานฝันปันสื่อ กลุ่มเรียน 5310.151

๑.นางสาว อรอุมา  แก่นบุญ  (ประธาน)

๒.นางสาว สุนี  หมาดลา  (เลขานุการ)

๓.นางสาว อัสนา  โสยดี  (กรรมการ)

๔.นางสาว มัสกะห์  ดาโอ๊ะ  (กรรมการ)

๕.นางสาว กนกอร  นุ่งอาหลี  (กรรมการ)

๖.นางสาว ซูไรดา  วาจิ  (กรรมการ)

๗.นางสาว สุพียา  แดเบาะ  (กรรมการ)

๘.นางสาว นูรฮูดา  สาแม  (กรรมการ)

๙.นางสาว ซันมา  เกษม  (กรรมการ)

๑๐.นางสาว สุนิษา  ขุนจันทร์  (กรรมการ)

๑๑.นางสาว จิราวรรณ  ยิ่งยง  (กรรมการ)


  ทัศนศึกษาปราสาทพนมรุ้ง

วันที่ ๙ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านคลองกรูด

ได้นำนักเรียนทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และ นครนายก

เขาใหญ่  จ.นครราชสีมา

สักการะ ย่าโม

นายสุธรรม ศรีทับทิม ประธานกรรมการสถานศึกษา

นายจินตวัฒน์  อินทร์พรหม กรรมการศึกษา

ก่อนขึ้น ศึกษาตัวปราสาทพนมรุ้ง

ประธานกรรมการสถานศึกษา กำลังวางก้อนหิน

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

บันไดนาคราช เพื่อขึ้นไปนมัสการพระสุภัทรบพิตร และปล่องภูเขาไฟกระโดง จำนวน ๒๙๗ ขั้น

พระสุภัทรบพิตร

คาถาบูชา

ศึกษาปล่องภูเขาไฟกระโดง

สะพานแขวน ที่ข้ามปล่องภูเขาไฟกระโดง

นางฟ้าประจำสะพานแขวน

สะพานแขวน

บรรยากาศภายในรถ


ราชภัฏวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

มหาาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานราชภัฏวิชาการ

และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองกรูด

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับสอง การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้จากกระดาษ

คือ เด็กชายศุภาพงษ์ แดงสุภา กับ เด็กชายธีรทัฐ ชูคงคุณ


                           

การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านวังหวาย โรงเรียนบ้านควนนิมิต

และโรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้ดำเนินการ

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ความรู้นักเรียน ป.๖

โดย ครู D.A.R.E. จากสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล

๑๓ ชั่วโมง

 


                                                                                                                              

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา

ในสังกัดทุกโรง เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จะได้

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ โดย

นายวิทยา ศักดา  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธาน

และหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ของสพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ซึ่งจัดที่โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

โรงเรียนมอบให้นายประจักษ์ แถมเงิน

กับนางสาวอรอนงค์ ถิ่นเทพา

เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


    สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
นำทีมโดย ผอ.วิทยา ศักดา  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
ร่วมกับฝ่ายแผน ฝ่ายนิเทศ และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๓๐ โรง
ที่สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
ณ โรงแรมสยามธานี  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 

ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดการสอนของครู D.A.R.E

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สถานีตำรวจภูธรขุนทะเล

ได้เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๕ โรง ได้แก่

โรงเรียนบ้านควนยูง

โรงเรียนบ้านซอย ๑๐

โรงเรียนบ้านควนนิมิต

โรงเรียนบ้านวังหวาย

โรงเรียนบ้านคลองกรูด

เพื่อกำหนดวันและเวลาให้ ครู D.A.E.R เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.๖

ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๑๓ ครั้ง


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ จังหวัดกระบี่

อาหารเช้า ณ ชั้น ๖ ของโรงแรมที่ประชุม


               สปพ.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนการบริหารจัดการศึกษา เพื่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ จังหวัดกระบี่

ภายใต้การนำของ ผอ.วิทยา ศักดา ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

 

 


จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้จ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี

ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖


การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์(หลักสูตร ๕ ปี)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ ๔

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านคลองกรูด ซึ่งเป็นเครือข่ายกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์ปฏิบัติการสอนของนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัย ได้ส่งนักศึกษา จำนวน ๔ คน

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ๒ คน ได้แก่

นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์

นางสาวหานาดี  สามะเต็ง

หลักสูตรสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  จำนวน ๒ คน ได้แก่

นางสาวรอกีเย๊าะ  เจ๊ะแล๊ะ

นางสาวกัสนีรา  เจ๊ะโซ๊ะ


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาสู่ASEAN

วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ณ เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี

 


สมาคมชาวกาญจนดิษฐ์มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันครู

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ สมาคมชาวกาญจนดิษฐ์ได้มอบทุนการศึกษา

ให้กับนักเรียนทุกโรงเรียนที่สังกัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ โรงละ ๒ ทุน

ทุนละ  ๒,๕๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้คัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าทุนไนครั้งนี้ ได้แก่

๑.เด็กหญิงชนากานต์  โกละกะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒.เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ปาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


การแข่งขันวชิรวิชาการครั้งที่ ๗

ณ เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน

ระหว่างวันที่ ๒๗ -๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ

ในงานวชิรวิชาการครั้งที่ ๗  ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองท่าข้าม ,อบจ.สุราษฎร์ธานี

สพม.เขต ๑๑, สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑, เขต ๒  และ เขต ๓

 ผลการแข่งขันโรงเรียนได้ ๔  เหรียญทอง จาก เขียนตามคำบอกไทย

๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

เด็กหญิงสุทธิวรรณ  สุขแป้น

๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 เด็กหญิงวลัยรัตน์  เรืองเดช

๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 เด็กหญิงชนากานต์  โกละกะ

๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เด็กหญิงกอบกาญจน์  เพิ่มลาภ

ได้ ๔ เหรียญทองแดง จาก

๑ เรียงความภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ปาน

๒ คัดลายมือภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กหญิงธิดารัตน์  เสือแก้ว

๓ ปั้นดินน้ำมันประเภททีม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เด็กชายเดชา เผือกผ่อง กับ เด็กชายจักรพรรดิ์  เสือแก้ว

๔ คิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วจันทร์


ผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินให้โรงเรียนบ้านคลองกรูดเพื่อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด

วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  นายจตุพร วัชรานาถ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด ได้มอบเงิน

จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อให้ทางโรงเรียนจัดหาหนังสือสำหรับนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  โดยได้ติดตามผ่าน

นายสุพจน์ กรดเสน  กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองกรูด 
คลิ๊กนี้มีความหมาย

 

 

chotchuang.pr