KK-SCHOOL.THT.IN

            โรงเรียนบ้านคลองกรูด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

.

 
 สถิติวันนี้ 3 คน
 สถิติเมื่อวาน 2 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
89 คน

914 คน

58944  
คน
เริ่มเมื่อ 2011-08-06


 ปีการศึกษา ๒๕๖๐


โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการนำมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาการสอบวัดความสามารถของผู้เรียน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(National Test : NT)

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารีของโรงเรียนบ้านคลองกรูด
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ทดลองให้เห็นจริงคาราวานวิทยาศาสตร์  อพวช.

๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  คณะครูได้นำนักเรียนไป ร่วมงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
ที่ มอ.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประชุมครูทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๒๖  มกราคม ๒๕๖๑ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ได้ประชุมพบปะข้าราชการครูและบุคลากร  อำเภอกาญจนดิษฐ์ 


โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วย

สพป.สุราษฎร์านี เขต ๑ ได้จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วย
สู่การเป็นครูมืออาชีพในประเทศอาเซี่ยน
ณ โรงแรมบรรจงบุรี  จ.สุราษฎร์ธานี
 ในวันที่  ๒๙กันยายน  ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านคลองกรูดมีข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมครั้งนี้
คือ นางอิชยา  รามแก้ว
ควบคุมภายใน

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบการด้านการเงินของโรงเรียนในสังกัด
รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี  สพป.สฎ ๑
ในวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  
โรงเรียนบ้านคลองกรูด ให้ นางอิชยา รามแก้ว เข้าอบรมโครงการอบรมครประจำการสังกัด สพฐ.
ตามที่ สพฐ.จัดให้มีโครงการอบรมครูประจำการ โดยให้งบประมาณ
คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ในส่วนของโรงเรียนบ้านคลองกรูด
มีครูเข้าอบรมตามโครงการนี้ ๒ คน ได้แก่
นางสุจารี  แถมเงิน กับ นางอิชยา  รามแก้ว
หลักสูตรการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ
โดย มศวประสานมิตร ณ แก้วสมุยรีสอร์ท
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๐


การเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้ดำเนินการตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูก ต้นแค กล้วยน้ำว้า ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด มะเขือ  เพาะเห็ดนางฟ้า
และ รั้วกินได้ คือ มะขาม


เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  นายประทีป ทองด้วง  รก.ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ณ โรงแรมเคพาร์ค  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑.ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.เพื่อสร้าความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต่อต้าน
การทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓.เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
วิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม  เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ และครูที่รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕๔ คน
การอบรมครั้งนี้โรงเรียนบ้านคลองกรูด ให้นางสุจารี  แถมเงิน  และ นางอิชยา  รามแก้ว 
เข้าอบรม


การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙


การสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน
     ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของโรงเรียน คือ ผลที่เกิดจากความเชือถือ การยอมรับ และศรัทธาที่บุคคลมีต่อโรงเรียน การสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยดังต่อไปนี้ :-
     ๑  ความเชือถือ
             ๑.๑ บุคลากร ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
             ๑.๒ ชื่อเสียงของโรงเรียนในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน เช่น ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี จริยธรรม ฯลฯ
             ๑.๓ ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
             ๑.๔ การพัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัล และการยกย่อง เช่น จัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น เป็นต้น
   ๒ การยอมรับ
             ๒.๑ ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อมากขึ้น
             ๒.๒ บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน
             ๒.๓ โรงเรียนมีโครงการที่ดำเนินการร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
   ๓ ความเลื่อมใสศรัทธา
             ๓.๑ ความภาคภูมิใจของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนแล้วประสบความสำเร็จในการทำงานและการศึกษาต่อ
             ๓.๒ ความประทับใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน

การประเมินการอ่านออก เขียนได้ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน ชั้น ป.๓-๔

สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองกรูด
กรรมการคุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางอิชยา  รามแก้ว      ครูโรงเรียนบ้านคองกรูด
นางสาวสุรียา  วันทอง        ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง

กรรมการคุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางสาวกันต์ฤทัย  ถิ่นเทพา    ครูโรงเรียนบ้านคลองกรูด
นางศิริวิมล  ช่วยรักษ์         ครูโรงเรียนบ้านห้วยด่าน


วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.๑-๒
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบทดสอบวัดสมรรถะนักเรียน ๓ ด้าน

ด้านอ่านออก  ด้านอ่านรู้เรื่อง และด้านเขียนได้
สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองกรูด
ประธานสนามสอบ นางสุจารี  แถมเงิน รักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.บ้านคลองกรูด
กรรมการกลาง นายประจักษ์  แถมเงิน  ครู ร.ร.บ้านคลองกรูด

กรรมการคุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
นางสุจารี  แถมเงิน  ครู ร.ร.บ้านคลองกรูด
นายสมพร  ศรีสุนทร  ครู ร.ร.บ้านห้วยโศก
กรรมการคุมสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวกันต์ฤทัย  ถิ่นเทพา  ครู ร.ร.บ้านคลองกรูด
นางเยาวลักษณ์  แก้วประดับ  ครู ร.ร.บ้านวังหวาย


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ชื่นชมผลงาน
หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา
(Oneslogan  One school : OSOS)
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายชุมพล  ศรีสังข์  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
ได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คำขวัญกิจกรรมสัปดาห์วันครู
ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โรง
ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเพชร
รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านคลองกรูด
ผูกพัน


เรื่องราวของท้องถิ่นผ่านวิชาศิลปะ ป.๔

สอบ PRE O -Net

วันที่  ๕  มกราคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มีการสอบ PRE O-NET

โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและยกระดับลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่าง วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น

โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้มอบให้ นางอิชยา รามแก้ว เข้าอบรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ ๒๗- ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรมการพัฒนาเชิงระบบ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ให้กับครูพี่เลี้ยง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านคลองกรูด ให้นางสาวกันต์ฤทัย  ถิ่นเทพา เข้าอบรมในครั้งนี้

การเรียนภาษาโดยผ่านวิชาศิลปะ
๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๙


 
กิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธง


ทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้นำนักเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของจังหวัดกระบี่ เช่น
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน  สุสานหอย กำแพงประวัติศาสตร์กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า


พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ได้รับการฝึกกระบวนการและจินตนาการ

โดยผ่านการวาดรูป
ผู้ใหญ่ใจดีมอบหนังสือ
โรงเรียนบ้านคลองกรูดต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ฝากหนังสือ
มากับ นายสวรรยา อนันต์ เพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกรูด
เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
ร้านลิ่มเฮงก๋วยเตี๋ยวต้มยำ  บริจาคหนังสือสมุดภาพระบายสี
คุณครูหมวย  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  บริจาคหนังสือขายหัวเราะฉบับพิเศษ รอยยิ้มของพระราชาเตรียมพร้อม สำหรับ NT

การเตรียมพร้อม และฝึกฝน อยู่เป็นนิจ เพื่อหาจุดที่จะแก้ไข

ในการรับมือกับการสอบ NT ของ นักเรียน ชั้น ป. ๓

ของปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
นายสวรรยา  อนันต์
 นักศึกษาฝึกสอน ผู้วาด
 

 


chotchuang.pr